Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

 

1. Definitie

In het hierna volgende wordt verstaan onder: De afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Bastion Collections zaken wenst te kopen of koopt,  dan wel enige overeenkomst van andere aard met Bastion Collections wenst te sluiten of sluit.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Basion Collections, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.  De Afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een door Bastion Collections uitgebrachte offerte of door het enkele feit van bestelling van zaken bij Bastion Collections.

2.3 Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

 

3. Totstandkoming

3.1 Offertes aan Afnemers dienen slechts tot informatie van de Afnemers en gelden niet als aanbod van Bastion Collections.

3.2 Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

3.3 Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de Afnemer. Bastion Collections is eerst gebonden door acceptatie van de geplaatste bestelling.

 

4. Prijzen

Bastion Collections behoudt zich het recht voor om opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen indien, sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging voor Bastion Collections is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijziging van inkoopprijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De Afnemer wordt van de prijsverhoging op de hoogte gesteld en is bevoegd om binnen tien dagen na verzending van de prijsverhoging de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

 

5. Levering

5.1 Levering van de bestelde zaken geschiedt door afgifte van die zaken aan het door de Afnemer opgegeven afleveringsadres. Vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de Afnemer.

5.2 Bij een factuurwaarde van € 1250,- of meer geschiedt de levering binnen Nederland franco aan het door de Afnemer opgegeven afleveringsadres.

5.3 Bij een factuurwaarde van minder dan € 1250,- worden door Bastion Collections vrachtkosten in rekening gebracht.

5.4 Bij levering buiten Nederland worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht.

5.5. De levertermijn wordt door Bastion Collections steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt Bastion Collections niet in verzuim als bedoeld in art. 6:38 B.W.

 

6. Betalingen

6.1 Betaling van de koopprijs der geleverde zaken wordt opeisbaar terstond na levering overeenkomstig art. 5.1 en dient zonder enige schuldvergelijking direct na afgifte te geschieden.

6.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door Bastion Collections gemaakt voor de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige Afnemer. De buitengerechtelijke kostenz bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

  

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de te leveren zaken gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de Afnemer over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan Bastion Collections verschuldigd is, aan deze heeft voldaan.

 

8. Wanprestatie/overmacht

In geval van overmacht is Bastion Collections gerechtigd om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ont onden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bastion Collections onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als dan niet voorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van Bastion Collections gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, blokkade, staking, stagnatie of moeilijkheden bij de productie van de door Bastion Collections te leveren zaken, of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in - en uitvoerverboden.

 

9. Reclame

9.1 Eventuele reclames over gebreken van door Bastion Collections geleverde zaken dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond vande klachten, uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Bastion Collections te worden gemeld.

9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddelijk nadat de Afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan Bastion Collections te worden gemeld.

9.3 Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.Reclames hoeven in dat geval niet meer door Bastion Collections in behandeling te worden genomen.

 

10. Retourzending

10.1 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaand overleg met ons.

10.2 Acceptatie avn retourzendingen door of namens Bastion Collections houdt geen rekening van gebreken aan het geleverde dan wel erkenning van aansprakelijkheid in.

10.3 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de Afnemer: eventuele verzend- en opslagkosten komen voor zijn rekening.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Bastion Collections aanvaardt generlei aanspakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde zaken door schuld of toedoen van de Afnemer, de vervoerder of derden, waarvoor deze verantwoordelijk is.

11.2 In overige gevallen is Bastion Collections slecht aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade, indien de Afnemer bewijst dat het onstaan van de schade is te wijten aan de schuld van Bastion Collection, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. De omvang van de aansprakelijkheid van Bastion Collections voor door de Afnemer geledenschade is in deze gevallen beperkt tot het bedrag van de koopsom.

 

12. Toepasselijk recht: geschillen

12.1 Op de overeenkomsten tussen Bastion Collections en haar Afnemers is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Bastion Collections en haar Afnemergesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Bastion Collections het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Afnemer.